REGULAMIN

Regulamin obozu INTER Academy Camp Kraków 2018

(I) Postanowienia ogólne

 1. Organizatorem obozu Inter Academy Camp Kraków 2018 („IAC Kraków”) jest Oliwia Kawiorska, prowadząca działalność gospodarczą pod firmą: OK INTERSPORT Oliwia Kawiorska,wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, główny adres wykonywania działalności gospodarczej: Kraków (31-271), ul. Krowoderskich Zuchów 23/73, NIP: 573-22-64-646, REGON: 366213353 („Organizator”).
 2. W obozie IAC Kraków mogą uczestniczyć dzieci w wielu 6-17 lat – w 2018 roku roczniki od 2001 do 2012.  („Uczestnik”).
 3. Warunkiem uczestnictwa w obozie jest wyrażenie przez rodzica/przedstawiciela ustawowego Uczestnika zgody na postanowienia niniejszego Regulaminu oraz Polityki Prywatności. Uczestnik oraz jego rodzic/przedstawiciel ustawowy przyjmuje do wiadomości, iż nie będzie mógł korzystać z usług OK INTERSPORT o ile łącznie nie przyjmie warunków Regulaminu oraz Polityki Prywatności.
 4. Zgłoszenia Uczestnika na obóz może dokonać rodzic lub jego przedstawiciel ustawowy.
 5. Aktualna oferta cenowa obozu IAC Kraków dostępna jest na stronie www.okintersport.pl
 6. Warunki rezerwacji obozu:
 1. W celu dokonania rezerwacji uczestnictwa w obozie IAC Kraków należy wypełnić i przesłać formularz zgłoszeniowy znajdujący się na stronie internetowej okintersport.pl/rejestracja;
 2. Zaliczkę w kwocie 600 (sześćset) PLN należy uiścić w terminie 7 dni od daty otrzymania drogą elektroniczną na adres e-mail wskazany podczas przesyłania formularza zgłoszeniowego potwierdzenia przyjęcia rezerwacji,
 3. Wpłata pozostałej kwoty następuje najpóźniej na miesiąc przed datą rozpoczęcia obozu, tj. przed upływem dnia 25 maja 2018 r.;
 4. Wpłaty, o których mowa w lit.b-c powyżej, dokonywane są na nr rachunku bankowego Organizatora, wskazany w potwierdzeniu rezerwacji wysłanym drogą elektroniczną na adres e-mail wskazany podczas dokonywania rezerwacji;
 5. W przypadku rezerwacji obozu na miesiąc przed obozem lub później wpłata całej kwoty powinna być dokonana niezwłocznie, tj. maksymalnie w ciągu trzech dni od otrzymania przez Uczestnika i/lub rodzica/przedstawiciela ustawowego potwierdzenia rezerwacji.
 6. Brak wpłaty w określonych powyżej terminach – z przyczyn leżących po stronie Uczestnika i/lub jego rodzica/przedstawiciela ustawowego bądź bez podania uzasadnionej przyczyny powoduje wycofanie zgłoszenia Uczestnika bez prawa do zwrotu wpłaconej zaliczki.
 7. W przypadkach losowych wykluczających możliwość wzięcia udziału Uczestnika w obozie – rodzic/przedstawiciel ustawowy powinien niezwłocznie przekazać informacje o rezygnacji z uczestnictwa w obozie drogą elektroniczną na adres e-mail iacpoland@okintersport.pl . W powyższej sytuacji Organizator dokona zwrotu uiszczonych już wpłat z zastrzeżeniem:

g1.  rezygnacja do 15 dni przed datą rozpoczęcia obozu – zwrot za potrąceniem zaliczki w wysokości 600 (sześćset) PLN
g2. rezygnacja na mniej niż 14 dni od daty rozpoczęcia obozu – zwrot za potrąceniem 70% ceny obozu IAC Kraków.

h. Wysłanie zgłoszenia jest jednoznaczne z akceptacją warunków rezerwacji.

 1. Organizator zastrzega sobie prawo odwołania obozu, jeśli jego realizacja jest utrudniona lub niemożliwa z powodów niezależnych od Organizatora. W przypadku odwołania obozu Organizator zwraca 100% dokonanych wpłat.
 2. Organizator nie zwraca pieniędzy z tytułu niewykorzystanych świadczeń przez Uczestnika np. w przypadku spóźnienia się na obóz, skrócenia pobytu, rezygnacji z wybranych zajęć przewidzianych przez program, rezygnacji z posiłków lub atrakcji podczas obozu IAC Kraków.
 3. Dla Uczestników dokonujących wyboru udziału w obozie IAC Kraków wraz z noclegami, Organizator zapewnia zakwaterowanie w pokojach z łazienkami oraz całodzienne wyżywienie.
 4. Organizator zapewnia Uczestnikom napoje na trening.
 5. Organizator odpowiada za zdrowie oraz bezpieczeństwo Uczestnika w czasie trwania obozu.
 6. Organizator podczas obozów zapewnia profesjonalną kadrę trenerską z wymaganymi przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa uprawnieniami.
 7. Organizator zapewnia profesjonalną kadrę wychowawców i kierownika obozu z wymaganymi prze powszechnie obowiązujące przepisy prawa uprawnieniami.
 8. Organizator zapewnia, że obóz zgodnie z wymogami formalnymi podlega zgłoszeniu do Kuratorium Oświaty.
 9. Organizator ponosi odpowiedzialność za bezpieczeństwo Uczestników  w czasie trwania obozu dziennego w godzinach od 9.00 do 17.00 – od momentu zgłoszenia się do kadry wychowawczej do momentu odbioru po zajęciach dziennych przez rodzica/przedstawiciela ustawowego.
 10. Organizator ponosi odpowiedzialność za bezpieczeństwo Uczestników od czasu przyjazdu na obóz i zgłoszenia się do kadry wychowawczej – do czasu odbioru Uczestników przez rodzica/przedstawiciela ustawowego w miejscu zakwaterowania Uczestników obozu.
 11. Organizator nie odpowiada za zmiany w przebiegu obozu wynikłe z przyczyn niezależnych: warunki atmosferyczne, decyzje władz państwowych, samorządowych i innych instytucji.
 12. Organizator odpowiada za rzetelną realizację programu obozu. Ramowy program obozu jest wysłany do rodzica/przedstawiciela ustawowego drogą elektroniczną na wskazany w rejestracji adres e-mail najpóźniej na dwa tygodnie przed rozpoczęciem obozu.
 13. Organizator nie odpowiada materialnie za pieniądze, przedmioty wartościowe, sprzęt RTV Uczestnika oraz rzeczy osobiste Uczestnika.
 14.  Rodzic(e)/przedstawiciel(e) ustawowi Uczestnika ponoszą odpowiedzialność materialną za szkody i straty wyrządzone z winy Uczestnika.
 15. Rodzice/przedstawiciele ustawowi Uczestnika pokrywają wszelkie dodatkowe koszty wynikające z opóźnionego odbioru Uczestnika z obozu.
 16. Rodzice/przedstawiciele ustawowi Uczestnika pokrywają wszelkie dodatkowe koszty wynikające z wcześniejszego przyjazdu dziecka na obóz.
 17. Organizator zawiera ubezpieczenie dla Uczestników obozu od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW) na sumę ubezpieczenia 10.000 PLN.
 18. Rodzic(e)/przedstawiciel(e) ustawowi mogą zapoznać się przed wyjazdem ze szczegółowymi warunkami ubezpieczenia w siedzibie Organizatora. Aktualne zasady ubezpieczenia uczestników są do wglądu najwcześniej tydzień przed planowanym terminem rozpoczęcia obozu IAC Kraków.
 19. W przypadku ciąży poczętej w czasie trwania obozu, organizator nie ponosi odpowiedzialności prawnej i materialnej.
 20. Rodzic/przedstawiciel ustawowy ma obowiązek dostarczyć Organizatorowi prawidłowo i kompletnie wypełnioną Kartę Uczestnika Obozu oraz podpisany niniejszy regulamin najpóźniej w dniu rozpoczęcia obozu.
 21. Rodzic/przedstawiciel ustawowy jest zobowiązany do rzetelnego i zgodnego z prawda podania wszystkich ważnych informacji dotyczących zachowania się dziecka oraz jego zdrowia w Karcie Uczestnika Obozu.
 22. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za sytuacje, które wynikają z niekompletnej informacji podanej w Karcie Zgłoszenia Uczestnika
 23. Rodzic/przedstawiciel ustawowy przywozi i odbiera Uczestnika obozu. Organizator nie zwraca kosztów transportu.
 24. Rodzic/przedstawiciel ustawowy Uczestnika ma obowiązek odebrać dziecko z obozu w ustalonym terminie. W innym wypadku kierownik obozu postępuje według prawa powszechnie obowiązującego w Polsce.
 25. Rodzic/przedstawiciel ustawowy dziecka odbierający Uczestnika obozu z placówki ma obowiązek okazania dowodu tożsamości.
 26. W przypadku dowozu lub odbioru Uczestnika przez inna osobę niż Rodzic/przedstawiciel ustawowy, wymagane jest upoważnienie wystawione i podpisane przez rodzica/przedstawiciela ustawowego.
 27. Uczestnik jest zobowiązany do posiadania w czasie obozu aktualnej legitymacji szkolnej.
 28. Uczestnik jest zobowiązany do posiadania zaświadczenia od lekarza sportowego o braku przeciwwskazań do trenowania piłki nożnej przez Uczestnika lub kopię aktualnej karty zdrowia sportowca – kopia dokumentów musi być złożona pierwszego dnia obozu u kierownika obozu.
 29. Uczestnik obozu zobowiązany jest zabrać ze sobą niezbędne rzeczy osobiste (według listy pomocniczej przekazanej przez Organizatora w odrębnym emailu).
 30. Uczestnik akceptuje program przygotowany przez Organizatora i tym samym uczestniczy we wszystkich zajęciach programowych.
 31. Uczestnik zobowiązany jest w trakcie obozu do podporządkowania się wszelkim wskazówkom i zaleceniom przedstawicieli Organizatora – kierownikowi, wychowawcy, trenerom.
 32. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania przepisów i regulaminów dotyczących organizacji życia i bezpieczeństwa na obozie.
 33. Uczestnik obozu jest zobowiązany do utrzymania porządku w szczególności w pokoju i na stołówce.
 34. Cisza nocna dla korzystających z noclegów obowiązuje od godziny 22.00 do 6.00.
 35. Uczestnik nie może samodzielnie, bez zgody i wiedzy wychowawcy i kierownika obozu opuszczać miejsca obozu (hotelu, hali sportowej, boiska).
 36. Wszelki sprzęt elektroniczny użytkowany przez Uczestników (telefony, PSP, itp.) przechowywany jest u Wychowawców. Sprzęt oddawany jest Uczestnikom na czas wolny w godzinach wyznaczonych przez kierownika obozu. W nagłych przypadkach kontakt z Uczestnikiem jest możliwy przez Kierownika obozu lub Wychowawcę.
 37. W razie rażącego lub uporczywego naruszania przez Uczestnika przepisów i regulaminów obowiązujących na obozie, Organizator może zdecydować o usunięciu Uczestnika z obozu. Wszelkie koszty związane z taka sytuacją ponosi rodzic/przedstawiciel ustawowy.
 38. Na obozie IAC Kraków obowiązuje zakaz palenia papierosów lub innych wyrobów tytoniowych lub papierosów elektronicznych, spożywania alkoholu oraz zażywania środków odurzających. Nieprzestrzeganie ww. zasady spowoduje natychmiastowe usunięcie Uczestnika z obozu i odesłanie do domu na koszt rodzica/przedstawiciela ustawowego.
 39. W przypadku niemoralnego w opinii kierownika obozu zachowania Uczestnika, Uczestnik może zostać usunięty z obozu na koszt rodzica/przedstawiciela ustawowego.
 40. Organizator na czas treningów przekazuje Uczestnikom sprzęt sportowy (koszulkę, spodenki, getry, czapkę i worek – wszystko firmy Nike i z logo Inter Academy Camp).
 41. Rodzic/przedstawiciel ustawowy odpowiada materialnie za sprzęt sportowy powierzony Uczestnikowi do treningów. Zniszczenie lub zgubienie powierzonego sprzętu przez Uczestnika obozu wiąże się z pokryciem kosztów strat wg cen rynkowych lub z odkupieniem nowego identycznego sprzętu.
 42. Rodzic/przedstawiciel ustawowy może odwiedzić dziecko w trakcie wypoczynku w wyjątkowych przypadkach za zgodą kierownika po uprzednim ustaleniu miejsca i godziny spotkania.

 

(II) Ochrona danych osobowych i prawa do wizerunku:

 1. Administratorem danych osobowych Uczestników i ich rodziców/przedstawicieli ustawowych jest Oliwia Kawiorska prowadząca działalność gospodarczą pod firmą OK INTERSPORT Oliwia Kawiorska, główny adres wykonywania działalności gospodarczej: Kraków (31-271), ul. Krowoderskich Zuchów 23/73. NIP: 573-22-64-646, REGON: 366213353. Pełnoletniemu Uczestnikowi oraz rodzicowi/przedstawicielowi ustawowemu przysługuje prawo wglądu do treści podanych przez nich danych osobowych oraz ich poprawiania, aktualizacji, uzupełniania lub usuwania. Szczegółowe zasady ochrony danych osobowych zostały omówione w Polityce Prywatności zawartej na stronie www.okintersport.pl
 2. Organizator zastrzega sobie prawo do nieodpłatnego wykorzystywania wizerunku Uczestnika obozu do celów marketingowych (m.in. w katalogach, folderach, na stronach internetowych, w prasie, w telewizji) pod warunkiem, że wizerunek został utrwalony w związku z obozem, w którym uczestniczył Uczestnik.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo do zamieszczenia informacji o Uczestniku oraz jego osiągnięciach piłkarskich zdobytych w związku z działalnością prowadzoną przez Organizatora także po zakończeniu obozu. Informacja taka może być zamieszczona w Internecie, w artykułach prasowych lub materiałach promujących obozy i/lub działalność prowadzana przez Organizatora.
 4. Rodzic/przedstawiciel ustawowy wyraża zgodę na wykorzystanie wizerunku w sposób określony w pkt. 2 i 3 poprzez dobrowolne podpisanie odrębnej zgody.
 5. Cofnięcie zgody, o której mowa w pkt. 4 może nastąpić w każdym czasie poprzez podpisanie stosownego oświadczenia i przesłanie tego oświadczenia na adres Organizatora. Cofnięcie zgody obowiązuje od daty otrzymania oświadczenia przez Organizatora.

 

(III) Zmiany Regulaminu oraz Polityki Prywatności:

 1. Niniejszy Regulamin oraz Polityka Prywatności wchodzą w życie z chwilą opublikowania na stronie www.okintersport.pl.
 2. Organizator może okresowo wprowadzać zmiany do niniejszego Regulaminu oraz Polityki Prywatności. Po wprowadzeniu takich zmian, Organizator udostępni nową wersje Regulaminu i/lub Polityki Prywatności pod adresem: www.okintersport.pl.
 3. Wszelkie zmiany Regulaminu i/lub Polityki Prywatności wchodzą w życie z dniem ich opublikowania na stronie: www.okintersport.pl.

 

(IV) Postanowienia końcowe:

 1. Uczestnik oraz jego rodzic/przedstawiciel ustawowy wyraża zgodę na przesyłanie mu przez Organizatora powiadomień, w tym powiadomień dotyczących zmian niniejszego Regulaminu i/lub Polityki Prywatności drogą elektroniczną lub w formie ogłoszeń zamieszczanych w ramach usług oraz serwisów Organizatora.
 2. W wypadku gdyby którekolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu i/lub Polityki Prywatności okazało się nieważne, postanowienie zostanie usunięte i pozostanie bez wpływu na pozostałe postanowienia Regulaminu i/lub Polityki Prywatności. Pozostałe postanowienia Regulaminu i/lub Polityki Prywatności będą nadal ważne i wiążące dla Uczestnika oraz jego rodzica/przedstawiciela ustawowego.
 3. Niniejszy Regulamin, Polityka Prywatności oraz stosunek prawny pomiędzy Uczestnikiem, jego rodzicem/przedstawicielem ustawowym a Organizatorem wynikający z Regulaminu i/lub Polityki Prywatności podlega zawsze prawu polskiemu.
 4. Wersja polska Regulaminu oraz Polityki Prywatności jest wersją wiążącą. Inne wersje językowe (jeśli powstaną) będą stanowić wyłącznie tłumaczenie Regulaminu i Polityki Prywatności i będą miały charakter pomocniczy. W razie rozbieżności pomiędzy polską wersja językową Regulaminu i/lub Polityki Prywatności a jego tłumaczeniem, Regulamin i/lub Polityka Prywatności w języku polskim będzie mieć charakter rozstrzygający.
 5. Organizator nie udziela porad prawnych dotyczących treści Regulaminu oraz Polityki Prywatności. Jeżeli Uczestnik oraz jego rodzic/przedstawiciel ustawowy nie zrozumiał treści jakiegokolwiek z postanowień Regulaminu i/lub Polityki Prywatności, zobowiązany jest we własnym zakresie do zasięgnięcia porady prawnej u profesjonalnego pełnomocnika lub prawnika zanim dokona akceptacji wszystkich lub którychkolwiek ze wskazanych dokumentów.
 6. Akceptacja Regulaminu oraz Polityki Prywatności jest równoznaczna z przeczytaniem tych dokumentów, zrozumieniem ich treści, znajomością skutków prawnych z nich wynikających, a także z zobowiązaniem się Uczestnika oraz jego rodzica/przedstawiciela ustawowego do przestrzegania zawartych tam zobowiązań.