POLITYKA PRYWATNOŚCI

Administratorem danych osobowych jest Oliwia Kawiorska prowadząca działalność gospodarczą pod firmą: OK INTERSPORT Oliwia Kawiorska, główny adres wykonywania działalności gospodarczej: Kraków (31-271), ul. Krowoderskich Zuchów 23/73 („Administrator” lub „OK INTERSPORT”).

Wysłanie zgłoszenia Uczestnika na obóz jest jednoznaczne z akceptacją przedstawionej poniżej polityki ochrony prywatności. Przed każdym wysłaniem zgłoszenia Uczestnika na obóz rodzic/przedstawiciel ustawowy powinien zapoznać się z obowiązującymi aktualnie zasadami Polityki Prywatności. Jeśli nie zgadzają się Państwo z naszymi zasadami Polityki Prywatności, prosimy nie korzystać z usług świadczonych przez Administratora. Administrator  przykłada wiele uwagi ochronie poufności informacji dotyczących Uczestników obozu a także ich rodziców/przedstawicieli ustawowych. Po zgłoszeniu uczestnictwa Uczestnika w obozie rodzice/przedstawiciele ustawowi zostaną poproszeni o podanie niektórych danych osobowych Uczestnika oraz ewentualnie swoich własnych poprzez wypełnienie formularza.

Informacjami zgromadzonymi przez OK INTERSPORT w profilu Uczestnika mogą być tylko informacje dobrowolnie i samodzielnie przekazane przez Uczestnika oraz jego rodzica/przedstawiciela ustawowego, którego informacje dotyczą. Przekazanie informacji o Uczestniku ujętych w karcie uczestnika obozu następuje w celu zapewnienia bezpieczeństwa i zdrowia Uczestnika podczas obozu. Dane osobowe Uczestnika i/lub jego rodzica/przedstawiciela ustawowego zostaną przekazane wychowawcom oraz kierownikowi obozu. Osoby te będą sprawowały pieczę nad Uczestnikiem w czasie trwania obozu. Wobec powyższego wszystkie dane osobowe podawane przez Uczestnika i/lub jego rodzica/przedstawiciela ustawowego przy (lub po) zgłoszeniu uczestnictwa Uczestnika w obozie będą wykorzystywane jedynie w celu prawidłowego świadczenia usług przez Administratora jako organizatora obozu lub w celach statystycznych (np. dane ujęte w polu „data urodzenia”). Dane osobowe umieszczone w bazie danych uczestników obozu nie będą udostępniane innym podmiotom.

Podanie danych w karcie uczestnika obozu nie jest dobrowolne. Zakres i treść danych, które zostaną udostępnione przez Uczestnika i jego rodzica/przedstawiciela ustawowego na karcie uczestnika obozu została określona przez rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie warunków jakie muszą spełniać organizatorzy wypoczynku dla dzieci i młodzieży szkolnej, a także zasad jego organizowania i nadzorowania z dnia 21 stycznia 1997 roku (Dz. U. 1997 Nr 12, poz. 67 z późniejszymi zmianami). Rozporządzenie zostało wydane na podstawie art. 92a ust.2 ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (Dz.U. 1996 nr 67 poz. 496 z późniejszymi zmianami). Podanie wymaganych danych wynika z § 10 ust. 1 wskazanego powyżej Rozporządzenia („Uczestnicy wypoczynku w celu wzięcia udziału w wypoczynku składają organizatorowi wypoczynku karty kwalifikacyjne”). Przepis ten nie mówi, że uczestnicy „mogą” składać karty uczestnika. Rozporządzenie nakłada taki obowiązek na uczestników. Wynika to z § 9 ust.1 Rozporządzenia, który stanowi, że organizator wypoczynku jest obowiązany zapewnić uczestnikom wypoczynku bezpieczne i higieniczne warunki w czasie wypoczynku. Organizator bierze na siebie odpowiedzialność, że Uczestnicy wrócą bezpiecznie z obozu zdrowi, stąd musi znać wszelkie ewentualne problemy zdrowotne a także inne informacje jakie wymaga Minister Edukacji Narodowej.

Rzetelne i zgodne z prawdą podanie danych osobowych wymaganych na karcie uczestnika obozu jest więc warunkiem niezbędnym udziału Uczestnika w obozie (są to dane niezbędne).

Administrator informuje, że dane osobowe Uczestnika obozu oraz ich rodzica/przedstawiciela ustawowego zawarte w karcie uczestnika obozu oraz w zgłoszeniu będą przetwarzane i wykorzystywane w zakresie niezbędnym dla bezpieczeństwa i ochrony zdrowia Uczestnika w trakcie obozu, a po zakończeniu obozu w celach ubezpieczeniowych oraz na potrzeby rozliczeń podatkowych organizatora.

Dokładność gromadzonych danych osobowych:

Każdy Uczestnik i jego rodzic/przedstawiciel ustawowy ma prawo wglądu do wysłanych danych osobowych, a także prawo do poprawiania zawartych informacji.

Każdy Uczestnik i jego rodzic/przedstawiciel ustawowy ma prawo żądania zaniechania przetwarzania podanych przez niego danych osobowych (prawo realizowane poprzez żądanie usunięcia danych osobowych z karty uczestnika obozu). Żądanie zaniechania przetwarzania skutkuje usunięciem danych osobowych Uczestnika i/lub jego rodzica/przedstawiciela ustawowego z formularza karty uczestnika obozu (ewentualnie tych danych w późniejszym czasie zmienionych poprzez edycję karty uczestnika obozu). Przy czym w takim wypadku Uczestnik nie będzie mógł dalej uczestniczyć w obozie a rodzic/przedstawiciel ustawowy Uczestnika będzie zobowiązany do zabrania Uczestnika obozu w dniu usunięcia jego danych osobowych. Skutek taki powstaje, ponieważ organizator obozu nie może zapewnić bezpieczeństwa ani zdrowia Uczestnika obozu bez posiadania wymaganych danych, dokumentów i informacji na temat Uczestnika obozu.

Niezapowiedziane wiadomości:

OK INTERSPORT zastrzega sobie prawo zgodnie z art. 23 ust 1 pkt 5 do wysyłania niezapowiedzianych wiadomości osobom, których dane uzyskała dzięki organizacji obozu. Pod tym określeniem rozumiemy informacje odnoszące się bezpośrednio organizacji obozów lub innych zajęć dla dzieci (np. zmiany, wewnętrzne promocje), nie komercyjne listy (np. życzenia) oraz informacje komercyjne dotyczące naszych usług.

Partnerzy OK INTERSPORT (Administratora):

Polityka Prywatności nie dotyczy serwisów i firm, których dane kontaktowe podawane są na stronach OK INTERSPORT. Jeśli w serwisie są zawarte linki do innych stron internetowych, OK INTERSPORT zastrzega, iż nie ponosi odpowiedzialności za politykę prywatności stosowaną przez właścicieli tych domen i stron internetowych.

Polityka Prywatności nie dotyczy również usług świadczonych przez inne podmioty za pośrednictwem lub z wykorzystaniem stron OK INTERSPORT, jeśli usługi takie są świadczone przez takie podmioty we własnym imieniu i nie na rachunek OK INTERSPORT.

Jeśli nie życzą sobie Państwo więcej otrzymywać informacji o usługach i promocjach OK INTERSPORT – proszę odesłać maila z tematem „rezygnacja z materiałów promocyjnych” na adres iacpoland@okintersport.pl, co będzie równoznaczne z rezygnacją.

Identyfikacja odwiedzających Portal/strony internetowe:

Od czasu do czasu OK INTERSPORT  może wprowadzić do łączącego się z jej serwisem komputera pewne informacje, aby za ich pośrednictwem móc identyfikować jego użytkownika. Informacje te znane są powszechnie pod nazwą „cookies”. Dzięki „cookies” OK INTERSPORT dowiaduje się jak i kiedy wizytujący korzystają z jej strony internetowej, co ułatwia OK INTERSPORT na bieżąco dostosowywać zasoby tego portalu do potrzeb klientów. Dodajmy, że „cookies” używać będziemy jedynie w celu dostępu do informacji zapisywanych na Państwa dysku twardym wyłącznie przez „cookies” wysyłanych tylko z tego portalu. Stosowanie „cookies” jest standardem wykorzystywanym przez wiele witryn internetowych. „Cookies” są przechowywane w Państwa komputerze, a nie w naszym portalu. Jeśli nie chcą Państwo otrzymywać „cookies” lub gdy chcą być Państwo informowani o ich nadejściu, prosimy o odpowiednie ustawienie przeglądarki, jeśli posiada ona taką opcję.

Zmiany:

OK INTERSPORT zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w zasadach Polityki Prywatności, zmian zasobów swojego portalu/stron internetowych, a także modyfikacji lub nawet zakazu dostępu do naszego portalu/stron internetowych. Rzeczowe zmiany mogą nastąpić w dowolnym czasie, a użytkownicy portalu/stron internetowych mogą, ale nie muszą być o tym uprzedzeni.

Jakiekolwiek zmiany nie wpływają na podstawową zasadę: nie sprzedajemy i nie udostępniamy osobom trzecim (poza kierownikiem obozu i wychowawcami) danych osobowych Uczestników oraz osób zainteresowanych naszymi ofertami.

W przypadku pytań dotyczących Polityki Prywatności prosimy je kierować na adres OK INTERSPORT: iacpoland@okintersport.pl